0

…..ފުރާވަރުގެ ކުދިންގެ ހާލަތު

މިހާރަކަށް އައިސް ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ކުރާ ގިނަ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުރަނީ ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުގެ މީހުންގެ އުޅުން ފެނިފައެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އެއްކަމަކީ ފުރާވަރަށް ކުދިން އެޅޭއިރު ކުދިންނާއި ރަށްޓެހިވެ ގައިގޯޅިވެ އުޅުމެވެ. ދަންނަވަންތޯއެވެ! މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފިކުރު ބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ....

0

ޔޫލިން

(ދެވަނަބައި) އޭގެ އަނެއް ދުވަހެވެ. ގޭގައި ކުރަން ހުރި ބައެއް ކަންކަން ނިންމާލުމަށްފަހު އަހަރެން ދިޔައީ އައިނީމެން ގެޔަށެވެ. ދިޔަ މަގުމަތީ އަހަރެންނަށް އަކުރަމް ފެނުނެވެ. އަދި އޭނާއަށް ބަލަން ހުރެވުނެވެ. އެރީތި އިސްކޮޅާއި ބުރުސޫރަ ފެނި އަހަރެންނަށް ކުރިޔަށް އެންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް ނޭޅުނެވެ. އަކްރަމް ފެނުމާއުކު...

0

ދަރިން ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރާށެވެ

ކޮންމެ މަޔަކުވެސް އަދި ކޮންމެ ބަފަޔަކުވެސް ތިމާގެ ދަރިފުޅުގެ މުސްތަޤްބަލަކީ އުފާވެރި މުސްތަޤްބަލަކަށް ވުމަށް އުއްމީދުކުރާނެއެވެ. ކާމިޔާބު ދަރިއަކަށް އެދަރިފުޅު ހެދޭތޯ ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. މުޖްތަމަޢުގައި އެދަރިފުޅަކީ އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރު ލިބިގެންވާ މީހެއްކަމުގައިވުމުގެ ހުވަފެންދެކޭނެއެވެ. އެމީހަކަށް ވީވަރަކުން އަދި ކިއެއްތޯ، ނުވާވަރުންވެސް އެމަޤްޞަދު ހާޞިލްކުރަން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ....

0

…އެމީހަކާއި އެމީހެއް

ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކުގެ ކުދިން ރަށުން ކިޔެވުމަށްފަހު އިތުރަށް ކިޔެވުމަށް ޖެހެނީ މާލެ އަންނާށެވެ. މާލެއިން ނުލިބޭ ތަޢުލީމު ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާ އުސޫލުންނެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކުގައި އޯލެވެލް ނުވަތަ އޭލެވެލް އަށްވުރެ މައްޗަށް  ކިޔެވޭނެގޮތް ހަމަޖެހިފައި ނުވާތީއެވެ. އަދި ލިބޭ ނަތީޖާ އިތުރަށް ރަނގަޅު...