Author: ސިޔާޒް ޖާބިރު

1

…ހުވަފެނީ ހާލުގަޖެހުމެއް

ނެގި ރިޔާވެސް ވެއްޓުނީ، ދަންމާނު ވާ ވެސް ދޫވަނީ ނެގި އެރާޅާއެކު މިއޮޑި، މާކަނޑުތެރޭ ބަންޑުންވަނީ ގަދަކަމުން ކަނޑުގާވި އޮއިވަރު، ހަމަޖެހޭނެ ގޮތެއް ނެތޭ މަދަދަކަށް އެދި ގޮވިޔަކަސް، އަތޮޅާ ދުރަށްގޮސް ކަނޑުވަނީ ފަޅުރަށެއް މާ ދުރުދުރުން، ފެނުނަސް ހަދާނެ ގޮތެއް ނެތޭ ކަޅުވިލާ ބޯމަތި ކުރީމާ،...

0

ޔޫލިން

(ދެވަނަބައި) އޭގެ އަނެއް ދުވަހެވެ. ގޭގައި ކުރަން ހުރި ބައެއް ކަންކަން ނިންމާލުމަށްފަހު އަހަރެން ދިޔައީ އައިނީމެން ގެޔަށެވެ. ދިޔަ މަގުމަތީ އަހަރެންނަށް އަކުރަމް ފެނުނެވެ. އަދި އޭނާއަށް ބަލަން ހުރެވުނެވެ. އެރީތި އިސްކޮޅާއި ބުރުސޫރަ ފެނި އަހަރެންނަށް ކުރިޔަށް އެންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް ނޭޅުނެވެ. އަކްރަމް ފެނުމާއުކު...

0

ދަރިން ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރާށެވެ

ކޮންމެ މަޔަކުވެސް އަދި ކޮންމެ ބަފަޔަކުވެސް ތިމާގެ ދަރިފުޅުގެ މުސްތަޤްބަލަކީ އުފާވެރި މުސްތަޤްބަލަކަށް ވުމަށް އުއްމީދުކުރާނެއެވެ. ކާމިޔާބު ދަރިއަކަށް އެދަރިފުޅު ހެދޭތޯ ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. މުޖްތަމަޢުގައި އެދަރިފުޅަކީ އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރު ލިބިގެންވާ މީހެއްކަމުގައިވުމުގެ ހުވަފެންދެކޭނެއެވެ. އެމީހަކަށް ވީވަރަކުން އަދި ކިއެއްތޯ، ނުވާވަރުންވެސް އެމަޤްޞަދު ހާޞިލްކުރަން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ....

3

ޔޫލިން

(އެއްވަނަބައި) އެމަންޒަރު އަދިވެސް ހިތުތެރޭގައި ކުރެހި ސިފަވަމުންދެއެވެ. ފިރެހެންވަންތަ ކަމުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެކެވެ. އިސްކޮޅާއި ބުރުސޫރައިގެ ރިވެތިކަމުން، މިރަށުގެ އެހެން ފިރެހެނުންނާއި އޭނާ ތަފާތުކުރުވައެވެ. ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ގެންގުޅޭ މަޑުމައިތިރިކަމާއި އަދަބުވެރިކަމުން އޭނާގެ އަޚުލާޤު ހާމަކޮށްދެއެވެ. ހެދުން އެޅުމުގައި ގެންގުޅޭ މިންގަނޑާއި ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު އޮމާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުން...