0

ދިނުމަކުން ގެއްލުމެއް އެބައޮތްތޯ؟

މާލޭގެ ހަލަބޮލި މާހައުލުގައި ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން މީހުން އައިސް ފުރިބާރުވެ މިއުޅެނީ ހިތްފަސޭހަ ވެގެންނެއް ނޫނެވެ. އުޅެން އަރާމު ވެގެނެއް ނޫނެވެ. ތައުލީމު އުނގެނުމާއި ވާޒީފާ އަދާކުރުމާއި އެހެނިހެން ޒަރޫރީ ބެނުންތަކުގައެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ސިކުންތު ކޮޅެއްވެސް ވަނީ ފައިސާ އާ ގުޅި ލާމެހިފައެވެ. އެއާ ނުލާ...

0

!!ބެލެނިވެރިން ވިސްނާލުން މުހިންމު

ކުޑައިރުގެ ހަނދާން އާކޮށްލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަނދާނަށް އަންނާނީ މަޖާކޮށް އަތިރިމަތީގައި ކުޅެން އުޅުނު ދުވަސްވަރެވެ. ގޭދޮށުގެ ކުޑަކުދިން އެއްވެގެން ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅެ އުޅުނު ދުވަސްވަރެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުގެ ކުޑަކުދިން ބޮޑުވެގެން ހަނދާންކުރާނީ އެކުދިން އެ އެއްޗެއް ބެލުމުގައި ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރާ ކާރޓޫންތައްކަން ޔަޤީނެވެ. ކާރޓޫންގެ...

1

އިހުގެ ފޮތްތަކުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ އާއިމެދު އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް – 1 ވަނަ ބައި

އަޅުގަނޑު މި މައުޟޫއަށް ލިޔަން ފެށުމުގެ ކުރިން ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަ ކޮށްލާނަމެވެ. އަޅުގަނޑު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކިޔަވަން ދިއުމާއިއެކު، އޭގެ ކުރިން ކުރިމަތިވެފައި ނުވާ ކަންކަމަށް ހުށައެޅުނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނާއި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކުރެވޭ ބަޚުސްތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެމީހުން ކުރިމަތި...

1

ޤުރުބާން ވެދާން ތައްޔާރުހޭ…؟

ޤައުމަށްޓަކާ ދީނަށްޓަކާ، ޤުރުބާން ވެދާން ތައްޔާރުހޭ…؟ އައުމުން ވަގުތު ފަސްނުޖެހި މޭ، ދިއްކޮށްލުމަށް ތައްޔާރުހޭ…؟ ފަހު ނޭވަޔާ ހަމަޔަށް ތިބާ، ލަސްކަރުގެ ފުރަތަމަ ލައިނުގާ ރަހުމަތްތެރިންނާއެކު ތި ޖާން، ދުއްވާލުމަށް ތައްޔާރުހޭ…؟ އޮހޮރާލަމުން ރަތް ލޭ ބިމަށް، ވިހުރާލަމުން ދިވެހިންގެ ދިދަ ގޮހޮރާ މެޔާ މުޅި ނަފްސުވެސް،...