Author: މަރިޔަމް އިނާޝާ

0

!!ބެލެނިވެރިން ވިސްނާލުން މުހިންމު

ކުޑައިރުގެ ހަނދާން އާކޮށްލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަނދާނަށް އަންނާނީ މަޖާކޮށް އަތިރިމަތީގައި ކުޅެން އުޅުނު ދުވަސްވަރެވެ. ގޭދޮށުގެ ކުޑަކުދިން އެއްވެގެން ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅެ އުޅުނު ދުވަސްވަރެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުގެ ކުޑަކުދިން ބޮޑުވެގެން ހަނދާންކުރާނީ އެކުދިން އެ އެއްޗެއް ބެލުމުގައި ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރާ ކާރޓޫންތައްކަން ޔަޤީނެވެ. ކާރޓޫންގެ...