0

އިހުގެ ފޮތްތަކުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ އާއިމެދު އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް – 4 ވަނަ ބައި

ދެން “ނިއު ޓެސްޓަމަންޓް” ގެ އާޔަތްތަކަށް ބަލާލާނަމެވެ. ނިއު ޓެސްޓަމަންޓްގައި އައިސްފައިވަނީ ޢީސާ ގެފާނުގެ ވާހަކަތަކެވެ. އަދި އީސާގެފާނާއިމެދު ކަންކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް ކަމަށް އެކި މީހުން ދައްކާފައިވާ އެކި ވާހަކަތަކެވެ. ފާހަގަ ކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ، ބަނީ އިސްރާއީލުން ފިޔަވާ ދެންތިބި މީހުންނާއި ހަމައަށް މި މީހުން...

0

ޝަކުވާ

ބަޔާންމިވެވޭ ހިތުގެޝަކުވާ، އަހާނަންހޭ ނިކަން ކަނުލާ ވަޔާމޫސުމް ދައުރުވާހެން، ހަޔާތް ވެއްޖޭ ބަދަލު އަސްތާ އެތަށް ހުވަޔާ އަހުދު ކޮއްފާ، ނިކަން ލޯބިން އެކީ އުޅެފާ އެތަށް މީހުން މަދޫކޮއްފާ، ވެޔޭ އަމުދުން ހަދާން ނައްތާ ހިތެއްވޭނީ ޒަޚަމް ކޮއްފާ، ވެޔޭ މިވަނީ ޝިފާ ނެތިފާ ހިތެއް...

1

…ހުވަފެނީ ހާލުގަޖެހުމެއް

ނެގި ރިޔާވެސް ވެއްޓުނީ، ދަންމާނު ވާ ވެސް ދޫވަނީ ނެގި އެރާޅާއެކު މިއޮޑި، މާކަނޑުތެރޭ ބަންޑުންވަނީ ގަދަކަމުން ކަނޑުގާވި އޮއިވަރު، ހަމަޖެހޭނެ ގޮތެއް ނެތޭ މަދަދަކަށް އެދި ގޮވިޔަކަސް، އަތޮޅާ ދުރަށްގޮސް ކަނޑުވަނީ ފަޅުރަށެއް މާ ދުރުދުރުން، ފެނުނަސް ހަދާނެ ގޮތެއް ނެތޭ ކަޅުވިލާ ބޯމަތި ކުރީމާ،...

0

ދިވެހި ބަސް – 2

ބަހަކީ ބަދަލުވަމުން ނުފޫޒު ފޯރަމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ. ބަހަށް އެންމެ ބޮޑަށް ނުފޫޒެއް ފޯރަނީ އެޤައުމަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ސަބަބުންނޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ދިވެހިބަހަށްވެސް މިހާރު މިވަނީ އެހެނިހެން ބަސްބަހުގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ފޯރާފައެވެ. މީގެ އެތަކެއް އަހަރެއް ކުރިން މެދުތެރޭ އިންޑިޔާއިންނާއި، އުތުރު އިރުމަތީ...