Category: މުނިފޫހި ފިލުވުން

0

ޔޫލިން

(ދެވަނަބައި) އޭގެ އަނެއް ދުވަހެވެ. ގޭގައި ކުރަން ހުރި ބައެއް ކަންކަން ނިންމާލުމަށްފަހު އަހަރެން ދިޔައީ އައިނީމެން ގެޔަށެވެ. ދިޔަ މަގުމަތީ އަހަރެންނަށް އަކުރަމް ފެނުނެވެ. އަދި އޭނާއަށް ބަލަން ހުރެވުނެވެ. އެރީތި އިސްކޮޅާއި ބުރުސޫރަ ފެނި އަހަރެންނަށް ކުރިޔަށް އެންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް ނޭޅުނެވެ. އަކްރަމް ފެނުމާއުކު...

3

ޔޫލިން

(އެއްވަނަބައި) އެމަންޒަރު އަދިވެސް ހިތުތެރޭގައި ކުރެހި ސިފަވަމުންދެއެވެ. ފިރެހެންވަންތަ ކަމުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެކެވެ. އިސްކޮޅާއި ބުރުސޫރައިގެ ރިވެތިކަމުން، މިރަށުގެ އެހެން ފިރެހެނުންނާއި އޭނާ ތަފާތުކުރުވައެވެ. ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ގެންގުޅޭ މަޑުމައިތިރިކަމާއި އަދަބުވެރިކަމުން އޭނާގެ އަޚުލާޤު ހާމަކޮށްދެއެވެ. ހެދުން އެޅުމުގައި ގެންގުޅޭ މިންގަނޑާއި ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު އޮމާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުން...