Category: ދީން

0

އިހުގެ ފޮތްތަކުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ އާއިމެދު އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް – 4 ވަނަ ބައި

ދެން “ނިއު ޓެސްޓަމަންޓް” ގެ އާޔަތްތަކަށް ބަލާލާނަމެވެ. ނިއު ޓެސްޓަމަންޓްގައި އައިސްފައިވަނީ ޢީސާ ގެފާނުގެ ވާހަކަތަކެވެ. އަދި އީސާގެފާނާއިމެދު ކަންކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް ކަމަށް އެކި މީހުން ދައްކާފައިވާ އެކި ވާހަކަތަކެވެ. ފާހަގަ ކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ، ބަނީ އިސްރާއީލުން ފިޔަވާ ދެންތިބި މީހުންނާއި ހަމައަށް މި މީހުން...

2

އިހުގެ ފޮތްތަކުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ އާއިމެދު އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް – 3 ވަނަ ބައި

އޯލްޑް ޓެސްޓަމަންޓް އިން އަދިވެސް ބައެއް އާޔަތްތަކަށް ބަލާލާނަމެވެ. “And the book is delivered to him that is not learned saying, ‘Read this, I pray thee’; and he saith, ‘I am not learned’ ” Book of...

0

އިހުގެ ފޮތްތަކުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ އާއިމެދު އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް – 2 ވަނަ ބައި

މާތް ﷲ ބާވައިލެއްވި ފޮތް ތަކުގެ ތެރެއިން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަމުން އެ ފޮތް ތަކުގެ ވާހަކަ އައިސްފައިވަނީ 4 ފޮތެކެވެ. އެއީ، ތައުރާތު، އިންޖީލް، ޒަބޫރު، އަދި ފުރުޤާން (ކީރިތި ޤުރުއާން) އެވެ. އާދެ، ފުރުޤާން އަކީ ޙައްޤާއި ބާޠިލް ވަކި ކޮށްދޭ ފޮތެވެ. އިހުގެ...

1

އިހުގެ ފޮތްތަކުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ އާއިމެދު އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް – 1 ވަނަ ބައި

އަޅުގަނޑު މި މައުޟޫއަށް ލިޔަން ފެށުމުގެ ކުރިން ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަ ކޮށްލާނަމެވެ. އަޅުގަނޑު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކިޔަވަން ދިއުމާއިއެކު، އޭގެ ކުރިން ކުރިމަތިވެފައި ނުވާ ކަންކަމަށް ހުށައެޅުނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނާއި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކުރެވޭ ބަޚުސްތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެމީހުން ކުރިމަތި...