2

އިހުގެ ފޮތްތަކުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ އާއިމެދު އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް – 3 ވަނަ ބައި

އޯލްޑް ޓެސްޓަމަންޓް އިން އަދިވެސް ބައެއް އާޔަތްތަކަށް ބަލާލާނަމެވެ. “And the book is delivered to him that is not learned saying, ‘Read this, I pray thee’; and he saith, ‘I am not learned’ ” Book of...

0

ދިވެހި ބަސް – 1

ބަހަކީ ގައުމުގެ އެއް ތަނބެވެ. ގައުމީ ވަންތަކަމުގެ އެއް ނިޝާނެވެ. ގައުމެއް ފުރިހަމަ އަމިއްލަވަންތަ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި އޮތުމަށްޓަކައި ބަހުގެ ދައުރަށްވުރެ ވަކިންފުޅާ ދެވަނަ އެއްޗެއް ނޯންނާނެއޭ ބުންޔަސް ދޮގަކަށްނުވާނެއެވެ. ބަސް އުވި ވަޅުޖެހެމުންދާ ނިޝާންތަށް ފެންނަމުންދާ މިޒަމާނުގައި، ބަހަށް އެކަށީގެންވާ ކާނާ ދިނުމަކީ ބަހުގެ...

0

އިހުގެ ފޮތްތަކުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ އާއިމެދު އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް – 2 ވަނަ ބައި

މާތް ﷲ ބާވައިލެއްވި ފޮތް ތަކުގެ ތެރެއިން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަމުން އެ ފޮތް ތަކުގެ ވާހަކަ އައިސްފައިވަނީ 4 ފޮތެކެވެ. އެއީ، ތައުރާތު، އިންޖީލް، ޒަބޫރު، އަދި ފުރުޤާން (ކީރިތި ޤުރުއާން) އެވެ. އާދެ، ފުރުޤާން އަކީ ޙައްޤާއި ބާޠިލް ވަކި ކޮށްދޭ ފޮތެވެ. އިހުގެ...

3

ޔޫލިން

(އެއްވަނަބައި) އެމަންޒަރު އަދިވެސް ހިތުތެރޭގައި ކުރެހި ސިފަވަމުންދެއެވެ. ފިރެހެންވަންތަ ކަމުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެކެވެ. އިސްކޮޅާއި ބުރުސޫރައިގެ ރިވެތިކަމުން، މިރަށުގެ އެހެން ފިރެހެނުންނާއި އޭނާ ތަފާތުކުރުވައެވެ. ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ގެންގުޅޭ މަޑުމައިތިރިކަމާއި އަދަބުވެރިކަމުން އޭނާގެ އަޚުލާޤު ހާމަކޮށްދެއެވެ. ހެދުން އެޅުމުގައި ގެންގުޅޭ މިންގަނޑާއި ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު އޮމާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުން...