0

!އިންވެސްޓަރުން އައުމަކީ ތަރައްޤީ ވުމެއްނޫން

މާސިންގާ ކަނޑުގެ ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ދަށުވާން އެދޭނީ ފަހެ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ދޯނި ގަދަ ވަޔާ ވިއްސާރައިގައިޖެހި ބަންޑުންވާން އެދޭނީ ފަހެ ކާކުއްޔެވެ؟ އުފާވެރިކަމުގެ ފޮނިމީރުކަން މާމަލުން ލިބިލިބި ހުއްޓައި، ހިތާމައިގެ ވިހަ ގަދަ ކަރުނައިގައި ތެމެން ބޭނުންވާނީ ފަހެ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ނެތެވެ! އެކަކުވެސް ނެތެވެ!...

0

އަމާންކަން އެބައޮތްބާ؟

1900އަހަރު ތަކުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ “ސުވަރުގެ” ގެ ގޮތުގަ ދިވެހިރާއްޖެ މަސްހޫރު ވެފައި ވަނީ ރީތިކަމާއި އަމަން އަމާން ކަމާއި ސުލްހަމަސަލަސް ކަން  އެކުލެވިގެވާތީއެވެ. ރާއްޖޭގެ މައިގޭޓް ދުނިޔެއަށް ހުޅުވުން ވެގެން ދިޔައީ ފަތުރުވެރިން ގެ ޙާއްސަ މަންޒިންލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ހިމެނުން ކަމުގައެވެ. އެއީ އަމާން...