Author: މުޙައްމަދު ޙަސީން

0

އަމާންކަން އެބައޮތްބާ؟

1900އަހަރު ތަކުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ “ސުވަރުގެ” ގެ ގޮތުގަ ދިވެހިރާއްޖެ މަސްހޫރު ވެފައި ވަނީ ރީތިކަމާއި އަމަން އަމާން ކަމާއި ސުލްހަމަސަލަސް ކަން  އެކުލެވިގެވާތީއެވެ. ރާއްޖޭގެ މައިގޭޓް ދުނިޔެއަށް ހުޅުވުން ވެގެން ދިޔައީ ފަތުރުވެރިން ގެ ޙާއްސަ މަންޒިންލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ހިމެނުން ކަމުގައެވެ. އެއީ އަމާން...