Category: އިޖުތިމާޢީ

0

ދިވެހި ބަސް – 1

ބަހަކީ ގައުމުގެ އެއް ތަނބެވެ. ގައުމީ ވަންތަކަމުގެ އެއް ނިޝާނެވެ. ގައުމެއް ފުރިހަމަ އަމިއްލަވަންތަ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި އޮތުމަށްޓަކައި ބަހުގެ ދައުރަށްވުރެ ވަކިންފުޅާ ދެވަނަ އެއްޗެއް ނޯންނާނެއޭ ބުންޔަސް ދޮގަކަށްނުވާނެއެވެ. ބަސް އުވި ވަޅުޖެހެމުންދާ ނިޝާންތަށް ފެންނަމުންދާ މިޒަމާނުގައި، ބަހަށް އެކަށީގެންވާ ކާނާ ދިނުމަކީ ބަހުގެ...

0

ދިނުމަކުން ގެއްލުމެއް އެބައޮތްތޯ؟

މާލޭގެ ހަލަބޮލި މާހައުލުގައި ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން މީހުން އައިސް ފުރިބާރުވެ މިއުޅެނީ ހިތްފަސޭހަ ވެގެންނެއް ނޫނެވެ. އުޅެން އަރާމު ވެގެނެއް ނޫނެވެ. ތައުލީމު އުނގެނުމާއި ވާޒީފާ އަދާކުރުމާއި އެހެނިހެން ޒަރޫރީ ބެނުންތަކުގައެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ސިކުންތު ކޮޅެއްވެސް ވަނީ ފައިސާ އާ ގުޅި ލާމެހިފައެވެ. އެއާ ނުލާ...

0

!!ބެލެނިވެރިން ވިސްނާލުން މުހިންމު

ކުޑައިރުގެ ހަނދާން އާކޮށްލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަނދާނަށް އަންނާނީ މަޖާކޮށް އަތިރިމަތީގައި ކުޅެން އުޅުނު ދުވަސްވަރެވެ. ގޭދޮށުގެ ކުޑަކުދިން އެއްވެގެން ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅެ އުޅުނު ދުވަސްވަރެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުގެ ކުޑަކުދިން ބޮޑުވެގެން ހަނދާންކުރާނީ އެކުދިން އެ އެއްޗެއް ބެލުމުގައި ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރާ ކާރޓޫންތައްކަން ޔަޤީނެވެ. ކާރޓޫންގެ...

0

!އިންވެސްޓަރުން އައުމަކީ ތަރައްޤީ ވުމެއްނޫން

މާސިންގާ ކަނޑުގެ ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ދަށުވާން އެދޭނީ ފަހެ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ދޯނި ގަދަ ވަޔާ ވިއްސާރައިގައިޖެހި ބަންޑުންވާން އެދޭނީ ފަހެ ކާކުއްޔެވެ؟ އުފާވެރިކަމުގެ ފޮނިމީރުކަން މާމަލުން ލިބިލިބި ހުއްޓައި، ހިތާމައިގެ ވިހަ ގަދަ ކަރުނައިގައި ތެމެން ބޭނުންވާނީ ފަހެ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ނެތެވެ! އެކަކުވެސް ނެތެވެ!...