Author: ފާތިމަތު މަދީހާ

1

ތައުލީމް

ތައުލީމަކީ އަލި ދަންމަރޭ، އިލްމާއި ހިލްމުން އަލިކުރާ ތައުލީމަކީ ގަދަ ނޫރެކޭ، މީހާގެ ހައިބަތު މަތި ކުރާ ލިބިފައިވިނަމަ މޮޅު ޢިލްމަކާ، ގުޑުމެއް ނުވާފަދަ އަޒުމަކާ ލިބިފާއެވީ މޮޅު ޝަރަފަކޭ، ރަސްކަލެއް ފަދައިން ނަންކުރާ ދީނީ ގޮތުން އެނގިފާވެޔޭ، ޤުރުއާނުގައި ވެސް ވޭ މެޔޭ ދީނީ އިލްމު...

0

ޝަކުވާ

ބަޔާންމިވެވޭ ހިތުގެޝަކުވާ، އަހާނަންހޭ ނިކަން ކަނުލާ ވަޔާމޫސުމް ދައުރުވާހެން، ހަޔާތް ވެއްޖޭ ބަދަލު އަސްތާ އެތަށް ހުވަޔާ އަހުދު ކޮއްފާ، ނިކަން ލޯބިން އެކީ އުޅެފާ އެތަށް މީހުން މަދޫކޮއްފާ، ވެޔޭ އަމުދުން ހަދާން ނައްތާ ހިތެއްވޭނީ ޒަޚަމް ކޮއްފާ، ވެޔޭ މިވަނީ ޝިފާ ނެތިފާ ހިތެއް...