Author: ސިޔާޒް ޖާބިރު

1

ޤުރުބާން ވެދާން ތައްޔާރުހޭ…؟

ޤައުމަށްޓަކާ ދީނަށްޓަކާ، ޤުރުބާން ވެދާން ތައްޔާރުހޭ…؟ އައުމުން ވަގުތު ފަސްނުޖެހި މޭ، ދިއްކޮށްލުމަށް ތައްޔާރުހޭ…؟ ފަހު ނޭވަޔާ ހަމަޔަށް ތިބާ، ލަސްކަރުގެ ފުރަތަމަ ލައިނުގާ ރަހުމަތްތެރިންނާއެކު ތި ޖާން، ދުއްވާލުމަށް ތައްޔާރުހޭ…؟ އޮހޮރާލަމުން ރަތް ލޭ ބިމަށް، ވިހުރާލަމުން ދިވެހިންގެ ދިދަ ގޮހޮރާ މެޔާ މުޅި ނަފްސުވެސް،...

0

!އިންވެސްޓަރުން އައުމަކީ ތަރައްޤީ ވުމެއްނޫން

މާސިންގާ ކަނޑުގެ ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ދަށުވާން އެދޭނީ ފަހެ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ދޯނި ގަދަ ވަޔާ ވިއްސާރައިގައިޖެހި ބަންޑުންވާން އެދޭނީ ފަހެ ކާކުއްޔެވެ؟ އުފާވެރިކަމުގެ ފޮނިމީރުކަން މާމަލުން ލިބިލިބި ހުއްޓައި، ހިތާމައިގެ ވިހަ ގަދަ ކަރުނައިގައި ތެމެން ބޭނުންވާނީ ފަހެ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ނެތެވެ! އެކަކުވެސް ނެތެވެ!...